Regulamin Rajdu Wykus 2018

REGULAMIN

RAJDU ROWEROWEGO WYKUS 2018

 

I. Cel rajdu

 1. Upamiętnienie bohaterów walk o niepodległość, a w szczególności żołnierzy Armii Krajowej walczących pod dowództwem płk. Jana Piwnika „Ponurego”, mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”
 2. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych Gór Świętokrzyskich.
 3. Promowanie aktywnego spędzania czasu.
 4. Rozwijanie turystyki rowerowej.
 5. Integracja społeczności lokalnej.
 6. Udział w uroczystości patriotycznej na Wykusie.

II.Organizator

Organizatorem Rajdu Rowerowego jest:

 • Obwód Świętokrzyski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
 • Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”-„Nurt”
 • Powiat Skarżysko
 • Urząd Miasta i Gminy Wąchock
 • Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
 • Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
 • Jednostka Strzelecka 2104
 • Skarżyskie Towarzystwo Cyklistów
 • Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów
 • Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Świętej Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica-Sabat” 

Kierownictwo rajdu

Kierownik rajdu – Konrad Jędrzejczyk

Przewodnik grupy Skarżysko – Wykus – Krzysztof Kowalik

Przewodnik grupy Skarżysko – Wykus (trasa dziecięca/ rodzinna) – Ryszard Antoniak

Przewodnik grupy Suchedniów – Wykus – Dominik Miernik

Przewodnik grupy Suchedniów – Wykus (trasa dziecięca/ rodzinna) – Grzegorz Michnowski

Przewodnik grupy Starachowice – Wykus – Michał Surma

Przewodnik grupy Starachowice – Wykus (trasa dziecięca/ rodzina) – Sebastian Staniszewski

Przewodnik grupy – Wąchock – Wykus – Michał Surma

Przewodnik grupy – Wąchock – Wykus (trasa dziecięca/ rodzinna) – Sebastian Staniszewski

Przewodnik grupy – Bodzentyn – Wykus – Janusz Maciejski

Przewodnik grupy – Bodzentyn – Wykus (trasa dziecięca/ rodzinna) – Wojciech Kózka

III. Termin rajdu

Rajd odbędzie się 16 czerwca 2018 roku (sobota).

IV. Przebieg rajdu

Zbiórka uczestników rajdu – zgodnie z godziną wskazaną dla danej trasy

Start rajdu: po podpisaniu listy, około 15 min po wyznaczonej godzinie zbiórki.

Meta rajdu: 14.00 (lokalizacja przy Wykusie), posiłek

Wręczenie medali: 14.30

Udział w uroczystościach na Wykusie: 16.00

Zakończenie rajdu:  godz. 18.00

V. Organizacja rajdu

 1. Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników.
 2. O udziale w rajdzie decyduje prawidłowa forma zgłoszenia.
 3. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 4. Zgłoszeni uczestnicy mogą zostaną podzieleni na grupy zgodnie z miejscem startu.
 5. Na czele każdej grupy stoi przewodnik, za którym poruszają się pozostali uczestnicy rajdu zorganizowani w kolumnach.
 6. Nad bezpieczeństwem ruchu uczestników rajdu czuwają służby porządkowe.
 7. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu.
 8. Grupę zamyka osoba ze służb porządkowych, która ma umieszczony na kamizelce bezpieczeństwa napis: KONIEC RAJDU – dotyczy tras dla dzieci.
 9. W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, uczestnik informuje organizatora (służbę porządkową) o tym fakcie i jest zabierany włącznie z rowerem przez wezwany samochód techniczny.
 10. Na potrzeby rajdu dostępne będą osoby przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy.

– Dla trasy podstawowej przewidziane są punkty z pierwszą pomocą na trasie rajdu.

– Dla trasy dziecięcej przeszkolone osoby będą zabezpieczały całość trasy

 1. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi (służbie porządkowej), który w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną.
 2. Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie.

VI. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.
 2. W rajdzie biorą udział osoby bez względu na miejsce zamieszkania.
 3. W rajdzie biorą udział osoby, które dokonały zgłoszenia na przygotowanej przez organizatora formularz zgłoszenia. W przypadku osoby niepełnoletniej uczestnik musi posiadać pisemne zezwolenie rodzica/ opiekuna do udziału w rajdzie.
 4. Osoba, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem rajdu musi być uczestnikiem rajdu.
 5. Zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmowane są do 12 czerwca 2018 roku.
 6. Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
 7. Osoby niepełnoletnie, powyżej 10 roku życia obowiązane są posiadać kartę rowerową.
 8. Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych.
 9. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą, na trasę rajdu napoje.
 10. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.
 11. Ze względu na charakter miejsca/ uroczystości rekomendowany strój to barwy biało – czerwone
 12. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower oraz zestaw naprawczy wyposażony w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony.
 13. Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających.
 14. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania.

VII. Obowiązki uczestników rajdu

 1. Przestrzeganie regulamin rajdu.
 2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierownika rajdu, przewodnika grupy oraz poleceń wydawanych przez służby porządkowe.
 3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 4. Posiadanie karty rowerowej (dotyczy osób niepełnoletnich powyżej 10. roku życia).
 5. Poruszanie się na trasie rajdu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. VIII.
 6. Posiadanie sprawnego technicznie roweru oraz zestaw naprawczy wyposażony w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony.
 7. Uczestniczenie w całym rajdzie, od startu do jego oficjalnego zakończenia.
 8. Stosowanie się do zakazów:
 • spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 • używania otwartego ognia,
 • poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych,
 • posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz ostrych przedmiotów,
 • wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy.
 1. Niezaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.
 2. Noszenie w sposób widoczny, przez cały czas trwania rajdu, identyfikatora przekazanego na starcie rajdu.
 3. Uwzględnienie, w miarę możliwości, zaleceń organizatora rajdu:
 • zabrania na rajd telefonu komórkowego,
 • używania w trakcie trwania rajdu kasku ochronnego,
 • zabrania na rajd aparatu fotograficznego.

VIII. Zasady poruszania się na trasie rajdu

 1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie.
 3. Ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi, a na drogach leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny.
 4. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m, a przy zjazdach – 5 m.
 5. Uczestnicy rajdu poruszają się w maksymalnie 15-osobowych kolumnach.
 6. Odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 200m.
 7. Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów.
 8. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 9. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy kontrolować przez hamowanie.
 10. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nieutrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu
 11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.

IX. Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu

 1. Zapewnienie przewodnika prowadzącego przez trasę rajdu.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania rajdu przez służby porządkowe.
 3. Zabezpieczenie pomocy medycznej.
 4. Ubezpieczenie zbiorowe rajdu.
 5. Zapewnienie gorącego posiłku na mecie rajdu.
 6. Zapewnienie odznaki pamiątkowej dla uczestników rajdu.
 7. Przekazanie książeczki z historią pogrzebu „Ponurego”, biogramem „Ponurego” oraz miejscami pamięci związanymi z walkami żołnierzy walczącymi pod komendą Jana Piwnika ps. „Ponury” oraz Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt”.
 8. Organizator informuje, że odznaki jak i książeczki o których mowa pkt 6 i 7 są limitowane i przekazane będą dla pierwszych 200 zgłoszonych osób, które wezmą udział w rajdzie.
 9. Dla najstarszego i najmłodszego uczestnika Rajdu przewidziane są puchary okolicznościowe.
 10. Organizatorzy poprzez Przewodników Grup wybiorą 3 uczestników, którzy mają najlepszy strój w barwach biało-czerwonych. Osoby te otrzymają okolicznościowe upominki.
 11. Wyznaczenie strefy dla rowerów dla osób chętnych i uczestniczących w uroczystościach przy Kapliczce Wykusowej.

X. Dane osobowe

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Obwód Świętokrzyski ZHR z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej przy ulicy Apteczna 7 w celu przesyłania treści związanej z organizacją niniejszego rajdu na mój adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.
 2. Wyrażona zgoda  może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres rajd.wykus2018@gmail.com spod adresu, którego zgoda dotyczy.
 3. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 4. Uczestnik– stosownie do sytuacji – ma prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne do zaistnienia możliwości rejestracji jako uczestnika Rajdu

XI. Postanowienia końcowe

 1. Udział w rajdzie jest dobrowolny.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz opiekunów podczas trwania rajdu.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.
 5. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 6. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu w których brali oni udział.
 7. Uczestnik rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniowa akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 8. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
 9. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownika rajdu.
 11. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
 12. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu.
 13. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez kierownika rajdu lub przewodnika grupy wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.
 14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnoletnich uczestników rajdu.
 15. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać przełożony.
 16. Uczestnicy, którzy nie mają dostępu do Internetu lub mają problem wypełnieniem ankiety mogą zwrócić się do Urzędu w celu udzielenia pomocy:
  1. Urząd Powiatowy w Skarżysku
  2. Urząd Miasta Starachowice
  3. Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
  4. Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  5. Urząd Miasta i Gminy Wąchock